Η Διήγησις τῶν ζώων τῶν τετραπόδων και ο Πουλολόγος στο ίδιο χειρόγραφο: ο σύµµεικτος εικονογραφηµένος κώδικας Serail gr. 35

The Tale of the Quadrupeds and the Poulologos in the same manuscript: the illustrated codex Serail gr. 35

International Congress “Miscellaneous Manuscripts of Late Byzantine and Early Modern Greek Literary Texts”, Athens (Danish Institut of Athens) [5.2002]

H αντιγραφή µεσαιωνικών δηµωδών κειµένων τον 15. αι. O ρόλος του κωδικογράφου

Copying vernacular texts in the 15th c. The role of the manuscript scribe

International Congress ›Neograeca Medii Aevi V‹, University of Oxford [09.2000]

This paper was published in the proceedings of the conference in a very short form. There is still a lot to be written about this question.