Η Διήγησις τῶν ζώων τῶν τετραπόδων και ο Πουλολόγος στο ίδιο χειρόγραφο: ο σύµµεικτος εικονογραφηµένος κώδικας Serail gr. 35

The Tale of the Quadrupeds and the Poulologos in the same manuscript: the illustrated codex Serail gr. 35

International Congress “Miscellaneous Manuscripts of Late Byzantine and Early Modern Greek Literary Texts”, Athens (Danish Institut of Athens) [5.2002]