Να ένας που διάβασε τη διατριβή μου …

Posted by in Blog

Μια σπάνια περίπτωση κάποιου που αξιοποίησε τη διατριβή μου για κάτι εκτός των πρώιμων νεοελληνικών σπουδών:

Crusius’ wordlist is a monument to a long curiosity about the least glamorous varieties of the Greek language, those of the wandering poor, as well as to the evident decency with which he talked to his informants.