Blog

Blog, ψηφιακά φιλολογικά

Μεταγραφή σε xml του υποτιθέμενου πέμπτου πτωχοπροδρομικού ποιήματος

25. Οκτωβρίου 2017, Author: Notis Toufexis

Για το ποίημα βλ. περισσότερα  εδώ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
< ?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.toufexis.gr/library/css/thematoepistolae/tei.css"?>
<tei xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude" xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
    xmlns:math="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
    <teiheader>
        <filedesc>
            <titlestmt>
                <title>Τοῦ φιλοσόφου τοῦ Προδρόμου στίχοι δεητήριοι: an electronic version</title>
            </titlestmt>
            <publicationstmt>
                <date>19/10/2001</date>
                <availability>
                    <p>This work is licensed under a <ref target="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/">Creative
                            Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
                        License</ref>. </p>
                </availability>
            </publicationstmt>
            <sourcedesc>
                <p>Reproduced from the edition of <bibl>A. Majuri, "Una nuova poesia di Theodoro
                        Prodromo in greco volgare"
, BZ 23 (1920) 397-407</bibl>Text typed in from a
                    photocopy of the original article. Apparatus criticus encoded in XML
                    elements</p>
            </sourcedesc>
        </filedesc>
    </teiheader>
    <text>
        <body>
            <div>
                <head>Manuscript information</head>
                <listwit>
                    <witness xml:id="V">V = Vaticanus graecus 1823</witness>
                </listwit>
            </div>
            <div>
                <head>Τοῦ φιλοσόφου τοῦ Προδρόμου στίχοι δεητήριοι</head>
                <l n="1">Ὡς φαίνεται, φιλόχριστε δέσποτα, δέσποτά μου,</l>
                <l n="2">ἀστὴρ τοῦ κόσμου φαεινέ, λαμπτὴρ κοινὲ ῾Ρωμαίων,</l>
                <l n="3">κάλλος τοῦ διαδήματος, ἀγλάϊσμα τοῦ στέφους</l>
                <l n="4">καὶ τῆς πορφύρας καύχημα καὶ δόξα βασιλείας,</l>
                <l n="5">ὡς φαίνεται, ὁ γραμματικὸς τὸν εἶπες πρὸ τῶν ἄλλων<app>
                        <rdg wit="#V">πρὸ τὴν ἄλλην·</rdg>
                    </app></l>
                <l n="6">νὰ σ᾽ ἐνθυμίση <app>
                        <rdg wit="#V">ἐνθυμήσῃ</rdg>
                    </app> λόγῳ μου νὰ μὲ χειραγωγήσῃς,</l>
                <l n="7">ἢ μάχην εἶχε μετ᾽ ἐμοῦ, ἢ περισσὰ νυστάζει,</l>
                <l n="8">καὶ δι᾽ αὐτὸ ἀπελησμόνησε <app>
                        <rdg wit="#V">ἀπελισμόνησε</rdg>
                    </app> νὰ ποιήσῃ τὸ τὸν εἶπες,</l>
                <l n="9">καὶ οὐκ ἐνθυμίζει σε ποσῶς διὰ τὴν ὑπόθεσίν μου.</l>
                <l n="10">πλὴν κἂν αὐτὸς ἐλησμονῇ, πλὴν κἂν αὐτὸς νυστάζῃ,</l>
                <l n="11">ἐγὼ πονῶ καὶ ἐγὼ ἀγρυπνῶ καὶ ἐγὼ νὰ σ᾽ ἐνθυμίσω <app>
                        <rdg wit="#V">ἐνθυμίσω</rdg>
                    </app>.</l>
                <l n="12">γίνωσκε, κράτιστε βλαστὲ τῆς ἱερᾶς πορφύρας,</l>
                <l n="13">γίνωσκε, φῶς ῥωμαϊκόν, γίνωσκε, κόσμου λύχνε,</l>
                <l n="14">γίνωσκε θεῖε βασιλεῦ, περὶ τοῦ σοῦ Προδρόμου,</l>
                <l n="15">ὅτι οὐκ ἐγένετο ποτὲ δοῦλος πολλῶν κυρίων,</l>
                <l n="16">ἀλλ᾽ οὐδὲ πολυδέσποτος, ἀλλ᾽ οὐδὲ χορογύρης,</l>
                <l n="17">οὐδ᾽ εἰς αὐλὰς ἐσέβηκα τοῦ δεῖνος καὶ τοῦ δεῖνος,</l>
                <l n="18">καὶ μὴ <quote rend="quoted">ἀπὸ τούτου οὐ ρογευθῶ, νὰ ρογευθῶ ἀπ᾽
                        ἐκείνου</quote>,</l>
                <l n="19">καὶ μὴ <quote rend="quoted">ὁ δεῖνα οὐ δώσει τον, ὁ δεῖνα νὰ τὸν δώσῃ <app>
                            <rdg wit="#V">νὰ τὸν δώσει</rdg>
                        </app></quote></l>
                <l n="20">ἀλλ᾽ ἀπ᾽ αὐτῆς τῆς βρεφικῆς καὶ πρώτης ἡλικίας,</l>
                <l n="21">μίαν αὐλὴν ἐγνώρισα καὶ ἕνα αὐθέντην ἔσχον,</l>
                <l n="22">τὴν ἱερὰν βασίλισσαν τοῦ κράτους σου <app>
                        <rdg wit="#V">κράτου σου cod. e così latrove.</rdg>
                    </app> τὴν μάμμην,</l>
                <l n="23">ἐξ ἧς καὶ ποριζόμενος τὰ ζωαρκῆ τοῦ βίου</l>
                <l n="24">ἔζων σὺν τοῖς μαθήμασι καὶ μετὰ τῶν βιβλίων·</l>
                <milestone unit="folio" n="195v" sameAs="#V"></milestone>
                <l n="25">ἐκείνης δὲ πρὸς οὐρανὸν ἀπὸ τῆς γῆς ἀρθείσης,</l>
                <l n="26">πάλιν τὸν σὸν μεγαλουργὸν δεσπότην καὶ πατέρα</l>
                <l n="27">τὸν αὐτοκράτορα τῆς γῆς, τὸν μέγαν Ἰωάννην,</l>
                <l n="28">τὸν πορφυράνθητον βλαστὸν ἔσχον δεσπότην μόνον</l>
                <l n="29">καὶ τούτου τοῖς δωρήμασι καὶ ταῖς φιλοτιμίαις</l>
                <l n="30">ἀπήρκουν ζωαρκούμενος μή τινος ἄλλου χρῄζων.</l>
                <l n="31">νῦν δὲ καὶ τούτου πρὸς θεὸν γῆθεν μεταθεμένου,</l>
                <l n="32">σοὶ μόνῳ πάλιν πέποιθα, πρὸς σὲ θαρρῶ καὶ μόνον·</l>
                <l n="33">ἂν σὺ <app>
                        <rdg wit="#V">σοι <add resp="Majuri">σὺ</add></rdg>
                    </app> παράσχῃς μοι τροφήν, ἂν χορηγήσῃς πόσιν,</l>
                <l n="34">ἔχω καρδίας στηριγμόν, ἔχω ζωῆς ἐλπίδα,</l>
                <l n="35">ἂν δ᾽ οὐ παράσχῃς, τέθνηκα· τίς μοι γὰρ ἄλλος δώσει;</l>
                <l n="36">καὶ σκόπησε <app>
                        <rdg wit="#V">σκόπησαι</rdg>
                    </app>, παρακαλῶ, καὶ βάλε το <app>
                        <rdg wit="#V">βάλε τω</rdg>
                    </app> εἰς τὸν νοῦν σου·</l>
                <l n="37">ἂν ἀποθάνῃ ὁ Πρόδρομος ἀπὸ στενοχωρίας,</l>
                <l n="38">καὶ τότε ἐπὶ τοῦ κράτους σου καὶ ἐπὶ τῶν ἡμερῶν σου,</l>
                <l n="39">ποῦ νὰ εὕρῃς ἄλλον Πρόδρομον τοιοῦτον, τὴν κεφαλήν σου;</l>
                <l n="40">ἂν τύχῃ <app>
                        <rdg wit="#V">ἄν τύχη</rdg>
                    </app> ἂν εἴπῃς τὸν ζουγλὸν νὰ ποίσῃ ἀντίσηκόν μου,</l>
                <l n="41">οὐκ ἐγνωρίζεις <app>
                        <rdg wit="#V">ἐγνωρίζις</rdg>
                    </app>, δέσποτα, τὸν Πρόδρομον τὸν ἔχεις·</l>
                <l n="42">αὐτὸς ὁ Εὐλάλιος καὶ ἂν ἔλθῃ καὶ ὁ Χήναρος ἐκεῖνος</l>
                <l n="43">καὶ ὁ Χαρτουλάρις ὁ ἀκουστὸς, οἱ πρῶτοι τῶν ζωγράφων,</l>
                <l n="44">τοιοῦτον οὐκ ἐξορθώνουσι, κανεὶς <app>
                        <rdg wit="#V">κἂν εἷς</rdg>
                    </app> μὴ σὲ κομπώνῃ,</l>
                <l n="45">λογιούτζικον, σοφούτζικον <app>
                        <rdg wit="#V">σωφούτζικον</rdg>
                    </app> ἐκ τοὺς ἐπιλεγμένους,</l>
                <l n="46">πατέρα τῶν γραμματικῶν, πατέρα τῶν ῥητόρων,</l>
                <milestone unit="folio" n="196r"></milestone>
                <l n="47">πατέρα τῆς στιχουργικῆς καὶ τῆς λογογραφίας·</l>
                <l n="48">ὅμως, ἄς σε εἴπω τίποτε, καὶ σεμνοτζουρουχίτζην,</l>
                <l n="49">καὶ τριβολίτζιν <app>
                        <rdg wit="#V">τριβολίτζη̈ν</rdg>
                    </app> εὐφυὲς καὶ δόκιμον στρεπτάριν;</l>
                <l n="50">ἀλλ᾽ οὐχὶ Πρόδρομον δεινὸν ἐκ τοὺς ἀγριοπροδρόμους,</l>
                <l n="51">οὐδὲ φιλόσοφον σαλὸν ἐκ τοὺς παρατρεμμένους.</l>
                <l n="52">ὅμως ἐλπίζω εἰς τὸν Χριστὸν καὶ εἰς τὴν αὐτοῦ μητέρα,</l>
                <l n="53">νὰ ζῇς καὶ μονοκρατορῇς <app>
                        <rdg wit="#V">μονοκρατορϊς</rdg>
                    </app> ἄχρι μακρῶν αἰώνων,</l>
                <l n="54">καὶ νὰ ἰδῃς καὶ τὸν Πρόδρομον, καὶ νὰ τὸν δοκιμάσῃς·</l>
                <l n="55">καὶ ἂν ποιῇ το νὰ τὸν προσπαθῇς καὶ νὰ τὸν ἔχῃς <app>
                        <rdg wit="#V">νὰ τὸν ἔχεις</rdg>
                    </app> δοῦλον,</l>
                <l n="56">ἔχε τον καὶ προσπάθει τον <app>
                        <rdg wit="#V">προσπάθητον</rdg>
                    </app> καὶ ἂς ἔνι ὡς ἰδικός σου·</l>
                <l n="57">εἰ δὲ καὶ μή, εἰς τὸν Ὄλυμπον πέμψε<app>
                        <rdg wit="#V">πέμψαι</rdg>
                    </app> τον νὰ μονάσῃ·</l>
                <l n="58">εκεῖ πολλὰ εἶν᾽<app>
                        <rdg wit="#V">ἦν</rdg>
                    </app> τὰ κάστανα καὶ ὡς θέλει ἂς μαρυκᾶται.</l>
                <l n="59">ποίησον σταυρόν, ἐξάφες μᾶς, πιάσε <app>
                        <rdg wit="#V">πΐασαι</rdg>
                    </app>, προσπάθησόν με,</l>
                <l n="60">καὶ πείρασαι καὶ μάθε με καὶ τότε ἂν μ᾽ ἐξεπλέξῃς·</l>
                <l n="61">ὧδε ἔχω τὸ κεφάλιν<app>
                        <rdg wit="#V">κεφάλην</rdg>
                    </app> μου καὶ ἀποκεφάλισόν με.</l>
                <l n="62">τέως τώρα<app>
                        <rdg wit="#V">τόρα</rdg>
                    </app> δός <app>
                        <rdg wit="#V">δῶς</rdg>
                    </app> με τίποτε καλὴν φιλοτιμίαν·</l>
                <l n="63">τρεῖς χρόνους, μὰ τὸ κράτος σου καὶ μὰ τὴν κεφαλήν σου,</l>
                <l n="64">οὐκ οἶδα ἐκ τὸ βεστιάριν σου χαλκοῦν, ὁλοκοτίνιν,</l>
                <l n="65">καί, ἄν το εἴπω κορακιστικόν<app>
                        <rdg wit="#V">κορακιστ̋</rdg>
                    </app>, τζιρίζουσι τὰ βράκη.</l>
            </div>
        </body>
    </text>
</tei>

Η μορφοποίηση σε html βρίσκεται εδώ.
Το αρχείο xml με μορφοποίηση css βρίσκεται εδώ.

Αρέσει σε %d bloggers: